Current Computer Status: pi-7

33.1 C XXXXX 33.102 XXXXX
XXXXX 33.004599999999996 XXXXX
CPU Temperature
2.2 % XXXXX 2.2332506203473947 XXXXX
XXXXX 2.3177046234498717 XXXXX
CPU Load Average
5.0 % XXXXX 4.9504950495049505 XXXXX
XXXXX 1.7531945351397882 XXXXX
CPU Load Core 0
1.0 % XXXXX 0.9900990099009901 XXXXX
XXXXX 2.241720250456418 XXXXX
CPU Load Core 1
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 3.096063792558581 XXXXX
CPU Load Core 2
3.9 % XXXXX 3.9215686274509802 XXXXX
XXXXX 2.280935740632886 XXXXX
CPU Load Core 3
20.3 % XXXXX 20.25388149107749 XXXXX
XXXXX 20.246693639987523 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 0.0 XXXXX
Swap Memory Used
3.6 d XXXXX 3.5522557497217697 XXXXX
XXXXX 2.5522557497217697 XXXXX
Uptime
15.6 % XXXXX 15.6211 XXXXX
XXXXX 15.621073333333335 XXXXX
Disk Used /var
15.6 % XXXXX 15.6211 XXXXX
XXXXX 15.621073333333335 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-7

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-7

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data