Current Computer Status: pi-7

37.0 C XXXXX 36.998 XXXXX
XXXXX 36.86365517241379 XXXXX
CPU Temperature
2.2 % XXXXX 2.2388059701492535 XXXXX
XXXXX 3.3575543010004067 XXXXX
CPU Load Average
3.0 % XXXXX 3.0 XXXXX
XXXXX 2.5357450552357466 XXXXX
CPU Load Core 0
5.0 % XXXXX 5.0 XXXXX
XXXXX 2.6996699669966993 XXXXX
CPU Load Core 1
1.0 % XXXXX 0.9900990099009901 XXXXX
XXXXX 5.425903239411164 XXXXX
CPU Load Core 2
1.0 % XXXXX 0.9803921568627451 XXXXX
XXXXX 2.8606229791336135 XXXXX
CPU Load Core 3
35.3 % XXXXX 35.33285551580608 XXXXX
XXXXX 35.41798274217973 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.04882817156617314 XXXXX
XXXXX 0.04882817156617314 XXXXX
Swap Memory Used
3.9 d XXXXX 3.917575450056681 XXXXX
XXXXX 2.917575450056681 XXXXX
Uptime
32.1 % XXXXX 32.0553 XXXXX
XXXXX 32.07506896551724 XXXXX
Disk Used /var
32.1 % XXXXX 32.0553 XXXXX
XXXXX 32.07506896551724 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-7

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-7

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data