Current Computer Status: pi-5

30.2 C XXXXX 30.18 XXXXX
XXXXX 29.855333333333327 XXXXX
CPU Temperature
2.2 % XXXXX 2.2443890274314215 XXXXX
XXXXX 4.942927437229515 XXXXX
CPU Load Average
4.0 % XXXXX 3.9603960396039604 XXXXX
XXXXX 4.04313223236145 XXXXX
CPU Load Core 0
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 5.084426688102906 XXXXX
CPU Load Core 1
1.0 % XXXXX 0.9900990099009901 XXXXX
XXXXX 7.418081023788654 XXXXX
CPU Load Core 2
5.0 % XXXXX 5.0 XXXXX
XXXXX 2.945279822099857 XXXXX
CPU Load Core 3
35.0 % XXXXX 34.98753453618279 XXXXX
XXXXX 35.2018862788591 XXXXX
Physical Memory Used
1.5 % XXXXX 1.4831557113225091 XXXXX
XXXXX 1.4831557113225098 XXXXX
Swap Memory Used
32.7 d XXXXX 32.679866868853566 XXXXX
XXXXX 31.679866868853566 XXXXX
Uptime
19.2 % XXXXX 19.2062 XXXXX
XXXXX 19.210710000000006 XXXXX
Disk Used /var
19.2 % XXXXX 19.2062 XXXXX
XXXXX 19.210710000000006 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-5

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-5

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data