Current Computer Status: pi-5

33.6 C XXXXX 33.589 XXXXX
XXXXX 33.57276666666666 XXXXX
CPU Temperature
1.7 % XXXXX 1.7369727047146402 XXXXX
XXXXX 2.6314516369121126 XXXXX
CPU Load Average
3.0 % XXXXX 2.9702970297029703 XXXXX
XXXXX 2.7306932937545856 XXXXX
CPU Load Core 0
2.0 % XXXXX 2.0 XXXXX
XXXXX 2.4766323691192644 XXXXX
CPU Load Core 1
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 1.9781015508746758 XXXXX
CPU Load Core 2
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 2.6610747653863043 XXXXX
CPU Load Core 3
35.6 % XXXXX 35.63375698447711 XXXXX
XXXXX 35.777871144421034 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.030708342274038576 XXXXX
XXXXX 0.030708342274038593 XXXXX
Swap Memory Used
4.0 d XXXXX 3.97531784866971 XXXXX
XXXXX 2.97531784866971 XXXXX
Uptime
34.0 % XXXXX 33.9533 XXXXX
XXXXX 33.968033333333345 XXXXX
Disk Used /var
34.0 % XXXXX 33.9533 XXXXX
XXXXX 33.968033333333345 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-5

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-5

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data