Current Computer Status: pi-2

35.1 C XXXXX 35.05 XXXXX
XXXXX 37.01479310344828 XXXXX
CPU Temperature
3.4 % XXXXX 3.4482758620689653 XXXXX
XXXXX 3.8375821529541514 XXXXX
CPU Load Average
2.0 % XXXXX 1.9801980198019802 XXXXX
XXXXX 4.999716752525526 XXXXX
CPU Load Core 0
6.9 % XXXXX 6.862745098039215 XXXXX
XXXXX 3.5084111160283986 XXXXX
CPU Load Core 1
1.0 % XXXXX 0.9900990099009901 XXXXX
XXXXX 2.9024695573005572 XXXXX
CPU Load Core 2
3.9 % XXXXX 3.9215686274509802 XXXXX
XXXXX 3.940379839200958 XXXXX
CPU Load Core 3
33.2 % XXXXX 33.21480575275827 XXXXX
XXXXX 33.2688620563951 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 0.0 XXXXX
Swap Memory Used
4.0 d XXXXX 3.9557398275120392 XXXXX
XXXXX 2.9557398275120392 XXXXX
Uptime
42.4 % XXXXX 42.3511 XXXXX
XXXXX 42.36056896551726 XXXXX
Disk Used /var
42.4 % XXXXX 42.3511 XXXXX
XXXXX 42.36056896551726 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-2

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-2

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data