Current Computer Status: pi-2

33.6 C XXXXX 33.589 XXXXX
XXXXX 33.25313793103448 XXXXX
CPU Temperature
2.2 % XXXXX 2.2332506203473947 XXXXX
XXXXX 2.7704072847250925 XXXXX
CPU Load Average
1.0 % XXXXX 0.9900990099009901 XXXXX
XXXXX 2.0287708234038653 XXXXX
CPU Load Core 0
2.0 % XXXXX 1.9607843137254901 XXXXX
XXXXX 2.623032907280566 XXXXX
CPU Load Core 1
3.9 % XXXXX 3.9215686274509802 XXXXX
XXXXX 3.0955825805704302 XXXXX
CPU Load Core 2
4.0 % XXXXX 3.9603960396039604 XXXXX
XXXXX 3.5299443274641176 XXXXX
CPU Load Core 3
35.0 % XXXXX 34.971572975739456 XXXXX
XXXXX 35.15412067301893 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 0.0 XXXXX
Swap Memory Used
32.7 d XXXXX 32.66281311382022 XXXXX
XXXXX 31.66281311382022 XXXXX
Uptime
39.8 % XXXXX 39.8402 XXXXX
XXXXX 39.765627586206904 XXXXX
Disk Used /var
39.8 % XXXXX 39.8402 XXXXX
XXXXX 39.765627586206904 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-2

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-2

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data