Current Computer Status: pi-4

38.5 C XXXXX 38.459 XXXXX
XXXXX 39.651310344827586 XXXXX
CPU Temperature
2.2 % XXXXX 2.2332506203473947 XXXXX
XXXXX 5.400713707316402 XXXXX
CPU Load Average
3.0 % XXXXX 3.0 XXXXX
XXXXX 7.246771252481203 XXXXX
CPU Load Core 0
3.0 % XXXXX 3.0303030303030303 XXXXX
XXXXX 6.092594401427972 XXXXX
CPU Load Core 1
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 5.39380550631128 XXXXX
CPU Load Core 2
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 3.180114445735168 XXXXX
CPU Load Core 3
35.7 % XXXXX 35.73189493781164 XXXXX
XXXXX 35.949870776920086 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.036621128674629855 XXXXX
XXXXX 0.036621128674629855 XXXXX
Swap Memory Used
4.0 d XXXXX 4.003433005335155 XXXXX
XXXXX 3.003433005335155 XXXXX
Uptime
35.5 % XXXXX 35.5485 XXXXX
XXXXX 35.13931379310344 XXXXX
Disk Used /var
35.5 % XXXXX 35.5485 XXXXX
XXXXX 35.13942068965516 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-4

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-4

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data