Current Computer Status: pi-4

36.0 C XXXXX 36.024 XXXXX
XXXXX 34.4958275862069 XXXXX
CPU Temperature
27.4 % XXXXX 27.36318407960199 XXXXX
XXXXX 4.471963358948612 XXXXX
CPU Load Average
3.0 % XXXXX 2.9702970297029703 XXXXX
XXXXX 4.2451437178597775 XXXXX
CPU Load Core 0
100.0 % XXXXX 100.0 XXXXX
XXXXX 7.7615323556026805 XXXXX
CPU Load Core 1
5.0 % XXXXX 5.0 XXXXX
XXXXX 2.5993011065812457 XXXXX
CPU Load Core 2
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 3.309246582705888 XXXXX
CPU Load Core 3
37.7 % XXXXX 37.74836960383407 XXXXX
XXXXX 26.34425900666114 XXXXX
Physical Memory Used
1.6 % XXXXX 1.623536704575257 XXXXX
XXXXX 1.6235367045752578 XXXXX
Swap Memory Used
32.7 d XXXXX 32.70278267895734 XXXXX
XXXXX 31.70278267895734 XXXXX
Uptime
20.4 % XXXXX 20.3707 XXXXX
XXXXX 20.122706896551723 XXXXX
Disk Used /var
20.4 % XXXXX 20.371 XXXXX
XXXXX 20.122717241379306 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-4

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-4

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data