Current Computer Status: pi-6

31.6 C XXXXX 31.641 XXXXX
XXXXX 31.57606666666666 XXXXX
CPU Temperature
2.5 % XXXXX 2.4752475247524752 XXXXX
XXXXX 5.446203758063814 XXXXX
CPU Load Average
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 4.3399802128813745 XXXXX
CPU Load Core 0
5.0 % XXXXX 5.0 XXXXX
XXXXX 3.7082340132133282 XXXXX
CPU Load Core 1
3.0 % XXXXX 2.9702970297029703 XXXXX
XXXXX 8.326033410498864 XXXXX
CPU Load Core 2
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 5.33590332381801 XXXXX
CPU Load Core 3
35.9 % XXXXX 35.943271584406276 XXXXX
XXXXX 36.2951982477296 XXXXX
Physical Memory Used
1.5 % XXXXX 1.4648451469851942 XXXXX
XXXXX 1.4648451469851949 XXXXX
Swap Memory Used
32.7 d XXXXX 32.65499308069547 XXXXX
XXXXX 31.65499308069547 XXXXX
Uptime
17.0 % XXXXX 16.9571 XXXXX
XXXXX 16.975116666666672 XXXXX
Disk Used /var
17.0 % XXXXX 16.9571 XXXXX
XXXXX 16.975243333333335 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-6

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-6

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data