Current Computer Status: pi-6

34.6 C XXXXX 34.563 XXXXX
XXXXX 34.36148275862069 XXXXX
CPU Temperature
2.5 % XXXXX 2.4691358024691357 XXXXX
XXXXX 2.4275896977442546 XXXXX
CPU Load Average
2.9 % XXXXX 2.9411764705882355 XXXXX
XXXXX 2.3711334800582677 XXXXX
CPU Load Core 0
1.0 % XXXXX 1.0 XXXXX
XXXXX 1.8105623949818914 XXXXX
CPU Load Core 1
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 2.2848593175747594 XXXXX
CPU Load Core 2
4.0 % XXXXX 4.0 XXXXX
XXXXX 2.9752174000361493 XXXXX
CPU Load Core 3
35.9 % XXXXX 35.868443653574055 XXXXX
XXXXX 35.73561989757745 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.036621128674629855 XXXXX
XXXXX 0.036621128674629855 XXXXX
Swap Memory Used
3.9 d XXXXX 3.9473317587154884 XXXXX
XXXXX 2.9473317587154884 XXXXX
Uptime
33.7 % XXXXX 33.6615 XXXXX
XXXXX 33.68137241379311 XXXXX
Disk Used /var
33.7 % XXXXX 33.6615 XXXXX
XXXXX 33.68137241379311 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-6

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-6

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data