Current Computer Status: pi-1

34.6 C XXXXX 34.563 XXXXX
XXXXX 34.39506896551725 XXXXX
CPU Temperature
29.9 % XXXXX 29.925187032418954 XXXXX
XXXXX 41.285966321958206 XXXXX
CPU Load Average
29.7 % XXXXX 29.702970297029704 XXXXX
XXXXX 41.103327527824746 XXXXX
CPU Load Core 0
28.0 % XXXXX 28.0 XXXXX
XXXXX 42.128753459798105 XXXXX
CPU Load Core 1
32.0 % XXXXX 32.0 XXXXX
XXXXX 40.33945535398866 XXXXX
CPU Load Core 2
29.0 % XXXXX 29.0 XXXXX
XXXXX 41.62403980933408 XXXXX
CPU Load Core 3
13.7 % XXXXX 13.735301295761767 XXXXX
XXXXX 13.69919181739122 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 0.0 XXXXX
Swap Memory Used
32.7 d XXXXX 32.68741780916574 XXXXX
XXXXX 31.687417809165737 XXXXX
Uptime
25.7 % XXXXX 25.7498 XXXXX
XXXXX 25.749589655172407 XXXXX
Disk Used /var
25.7 % XXXXX 25.7498 XXXXX
XXXXX 25.749589655172407 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-1

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-1

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data