Current Computer Status: pi-3

32.1 C XXXXX 32.128 XXXXX
XXXXX 33.68975862068965 XXXXX
CPU Temperature
2.5 % XXXXX 2.4813895781637716 XXXXX
XXXXX 4.478281735425425 XXXXX
CPU Load Average
1.0 % XXXXX 1.0 XXXXX
XXXXX 3.040176297887832 XXXXX
CPU Load Core 0
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 5.082856358658177 XXXXX
CPU Load Core 1
2.0 % XXXXX 2.0 XXXXX
XXXXX 4.770509911031672 XXXXX
CPU Load Core 2
5.9 % XXXXX 5.882352941176471 XXXXX
XXXXX 4.777965337491776 XXXXX
CPU Load Core 3
35.7 % XXXXX 35.68562110550798 XXXXX
XXXXX 35.867437305245446 XXXXX
Physical Memory Used
1.4 % XXXXX 1.416016975419021 XXXXX
XXXXX 1.41601697541902 XXXXX
Swap Memory Used
32.6 d XXXXX 32.637455625230515 XXXXX
XXXXX 31.637455625230515 XXXXX
Uptime
18.6 % XXXXX 18.5952 XXXXX
XXXXX 18.58341724137931 XXXXX
Disk Used /var
18.6 % XXXXX 18.5952 XXXXX
XXXXX 18.58341724137931 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-3

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-3

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data