Current Computer Status: pi-3

37.5 C XXXXX 37.485 XXXXX
XXXXX 37.28348275862069 XXXXX
CPU Temperature
2.5 % XXXXX 2.4752475247524752 XXXXX
XXXXX 2.6495031855940754 XXXXX
CPU Load Average
1.0 % XXXXX 1.0 XXXXX
XXXXX 3.3646020782498636 XXXXX
CPU Load Core 0
3.9 % XXXXX 3.9215686274509802 XXXXX
XXXXX 2.4579246782643263 XXXXX
CPU Load Core 1
4.0 % XXXXX 3.9603960396039604 XXXXX
XXXXX 2.4194819627692303 XXXXX
CPU Load Core 2
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 2.2912729406814916 XXXXX
CPU Load Core 3
35.5 % XXXXX 35.4837547022339 XXXXX
XXXXX 35.571545240961285 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.036621128674629855 XXXXX
XXXXX 0.036621128674629855 XXXXX
Swap Memory Used
3.9 d XXXXX 3.9273862716307244 XXXXX
XXXXX 2.9273862716307244 XXXXX
Uptime
39.9 % XXXXX 39.8909 XXXXX
XXXXX 39.89789655172415 XXXXX
Disk Used /var
39.9 % XXXXX 39.8909 XXXXX
XXXXX 39.89789655172415 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-3

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-3

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data