Current Computer Status: pi-0

47.7 C XXXXX 47.712 XXXXX
XXXXX 48.04786206896552 XXXXX
CPU Temperature
80.1 % XXXXX 80.10204081632654 XXXXX
XXXXX 73.93558850395688 XXXXX
CPU Load Average
66.0 % XXXXX 65.95744680851064 XXXXX
XXXXX 60.33801302745253 XXXXX
CPU Load Core 0
100.0 % XXXXX 100.0 XXXXX
XXXXX 75.95134726491848 XXXXX
CPU Load Core 1
80.0 % XXXXX 80.0 XXXXX
XXXXX 79.30534334261793 XXXXX
CPU Load Core 2
74.5 % XXXXX 74.48979591836735 XXXXX
XXXXX 78.97188519852901 XXXXX
CPU Load Core 3
25.2 % XXXXX 25.232266688086074 XXXXX
XXXXX 25.347598402322504 XXXXX
Physical Memory Used
0.0 % XXXXX 0.0 XXXXX
XXXXX 0.0 XXXXX
Swap Memory Used
4.0 d XXXXX 4.0128618996424805 XXXXX
XXXXX 3.0128618996424805 XXXXX
Uptime
36.1 % XXXXX 36.1497 XXXXX
XXXXX 36.14887931034483 XXXXX
Disk Used /var
36.1 % XXXXX 36.1497 XXXXX
XXXXX 36.14887931034483 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-0

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-0

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data