Current Computer Status: pi-0

41.9 C XXXXX 41.868 XXXXX
XXXXX 40.52063333333333 XXXXX
CPU Temperature
72.3 % XXXXX 72.264631043257 XXXXX
XXXXX 58.595265397698185 XXXXX
CPU Load Average
80.2 % XXXXX 80.20833333333333 XXXXX
XXXXX 54.20199083216072 XXXXX
CPU Load Core 0
73.5 % XXXXX 73.46938775510205 XXXXX
XXXXX 53.0592293597302 XXXXX
CPU Load Core 1
69.7 % XXXXX 69.6969696969697 XXXXX
XXXXX 61.054270116918225 XXXXX
CPU Load Core 2
66.0 % XXXXX 66.0 XXXXX
XXXXX 65.50689115496165 XXXXX
CPU Load Core 3
27.3 % XXXXX 27.32444085623989 XXXXX
XXXXX 27.283987740148536 XXXXX
Physical Memory Used
0.1 % XXXXX 0.05493169301194478 XXXXX
XXXXX 0.05493169301194478 XXXXX
Swap Memory Used
22.6 d XXXXX 22.601949097963946 XXXXX
XXXXX 21.601949097963946 XXXXX
Uptime
40.9 % XXXXX 40.8824 XXXXX
XXXXX 40.879250000000006 XXXXX
Disk Used /var
40.9 % XXXXX 40.8824 XXXXX
XXXXX 40.879250000000006 XXXXX
Disk Used /data

Computer Status over Past 24 Hours: pi-0

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data

Computer Status over Past 10 Days: pi-0

CPU Temperature

CPU Load Average

CPU Load Core 0

CPU Load Core 1

CPU Load Core 2

CPU Load Core 3

Physical Memory Used

Swap Memory Used

Swap

Disk Used /var

Disk Used /data